LỊCH SỬ GIAO DỊCH


Ngày 31 – 12 – 2021

Bàn giao đất

Lô mặt tiền Điện Hồng

Ngày 12 – 11 – 2021

Bàn giao đất

Lô mặt tiền Điện Hồng

Ngày 20 – 10 – 2021

Bàn giao đất

Lô mặt tiền Điện Hồng

Ngày 9 – 10 – 2021

Bàn giao đất

Lô mặt tiền Điện Hồng